Görme Engelliler

GIDA TEKNOLOJİSİ

Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçlarına ve gıda mevzuatlarına uygun üretim yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

ALANIN TANIMI  Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 ALANIN AMACI  Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçlarına ve gıda mevzuatlarına uygun üretim yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI  1. SÜT İŞLEME  Tanımı: Gıda sektöründe, hijyenik şartlarda süt veürünlerinin teknolojik üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Süt ve Süt Ürünleri Operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  2. HUBUBAT İŞLEME  Tanımı: Gıda sektöründe, hijyenik şartlarda hububatve ürünlerinin teknolojik üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimve öğretim verilendaldır. Amacı: Hububat ve Hububat Ürünleri Operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  3. GIDA KONTROL  Tanımı: Gıda laboratuvarlarında duyusal, fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analiz ve kontrol yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Gıda Laboratuvar Teknisyenliği mesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  4. ÇAY ÜRETİMİ VE İŞLEME  Tanımı: Gıda sektöründe, çay yetiştirme, hasat vehijyenik şartlarda çay çeşitlerinin üretimini yapmayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimeverilen daldır. Amacı: Çay Üreticiliği ve Operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  5. SEBZE VE MEYVE İŞLEME  Tanımı: Gıda sektöründe, hijyenik şartlarda, sebzeve meyve ürünlerinin teknolojik üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitime veöğretime verilen daldır. Amacı: Sebze-Meyve ve Ürünleri Operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  6. ZEYTİN İŞLEME  Tanımı: Gıda sektöründe, hijyenik şartlarda sofralıkzeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimeverilen daldır. Amacı: Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 GİRİŞ KOŞULLARI  Öğrencilerin sağlık durumu, Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

 İSTİHDAM ALANLARI  Gıda Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;  1. Kamu, işletme ve özel laboratuarlarda,  2. Kalite kontrol laboratuarlarında,  3. Süt ürünleri üreten işletmelerde,  4. Sebze ve meyve ürünleri üreten işletmelerde,  5. Hububat ürünleri üreten işletmelerde,  6. Zeytin ürünleri üreten işletmelerde,  7. Çay üretimi yapan işletmelerde vb.yerlerde çalışabilirler.

 EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI  1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.  2. Programın uygulanabilmesi için Gıda Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

 EĞİTİMCİLER  1. Programın uygulanmasında Gıda Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Gıda Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

 ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;  1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,  2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

 YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER  Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.  1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.  2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Gıda Teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercihedebilir.

 BELGELENDİRME  1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.  2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.  3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.  4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmeler dedeğerlendirilir.

 EĞİTİM SÜRESİ  1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Gıda Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ  Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.  1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.  2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.  4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.  5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.  6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR  Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, gıda üretim işletmeleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

 ÖĞRENCİ KAZANIMLARI  Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;  1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.  2. Gıda Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahipolabilecektir.  3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.  4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.

 EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ  Gıda Teknolojisi alanı; haftalık ders çizelgesinde yeralan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.